Đặc trưng của cơ thể mẹ trong các giai đoạn mang thai

Đặc trưng của cơ thể mẹ trong các giai đoạn mang thai »

Bề ngoài

mầm thai phủ kín một tổ chức lông nhung, tổ chức này không bao lâu sẽ hình thành ra nhau thai.

Read more…

Hoạt động của thai nhi và những biến dổi của c0 thể người mẹ trong thời gian mang thai

Hoạt động của thai nhi và những biến dổi của c0 thể người mẹ trong thời gian mang thai »

Hoạt động của thai nhi :

Trong tháng mang thai thứ 3 đến 4, dây rốn dài ra, nước ối cũng tăng lên, Read more…